MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Tüzüğün Amacı

Madde 1- (1) Bu tüzüğün amacı; Mekatronik Mühendisleri Derneği’nin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri, faaliyetleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kuruluş 

Madde 2- (1) MEKMÜHDER, 01.03.2016 tarihinde “Mekatronik Mühendisleri Derneği” adıyla kurulmuştur. “Mekatronik Mühendisleri Derneği”, kısa isim olarak “MEKMÜHDER” kullanılır.

(2) Derneğin genel merkezi İstanbul’dadır.

(3) Dernek; Genel Merkez’den yönetilip, çalışmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. Talep halinde Genel Merkez Genel Kurulu’nun kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açılabilir.

Şubelerin tüzel kişiliği bulunmayıp, Mekatronik Mühendisleri Derneği ön adına, kurulduğu il, ilçe ya da yerin adı eklenerek açılır ve bu şekilde adlandırılır.

 

Temel ve Kurumsal İlkeler, Derneğin Amblemi, Logosu

Madde 3- (1) MEKMÜHDER aşağıda belirtilen temel ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunur;

 1. Ciddiyet
 2. Profesyonellik
 3. Saygı
 4. Ekip Ruhu
 5. Liyakat
 6. Şeffaflık

(2) Derneğin amblemi Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem mülki idari amir katında yapılır.

(3) Dernek amblemi Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler haricinde kimseye dağıtılamaz, satılamaz, çoğaltılamaz ve amaç dışı faaliyetlerde kullanılamaz.

(4) Dernek adı ve logosu, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun izni ve belirli şartlar doğrultusunda Derneğe ait şirket, işletme ve iştirakler tarafından kullanılabilir. Dernek adı ve logosu, başkaları tarafından ticari, sınai, zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamaz.

(5) Dernek adını, logosunu ve amblemini Genel Merkez izni ve onayı dışında kullanan üye ve görevliler hakkında Genel Merkez tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir; kişi veya kurumlar hakkında yasal işlem başlatma yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

 

1.4.Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, mekatronik alanında yurt içinde ve dışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Kuruluş Amacı ve Görevleri

 

Derneğin Amacı ve Bu Amaç Doğrultusunda Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek, Anayasamızın öngördüğü hükümler çerçevesinde üyeler arasında mesleki, kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin birlik ve beraberlik içinde Mekatronik Mühendisliği ve Mekatronik Teknisyenliği okuyan öğrencilerine destek olmak, üyelerin sosyal, mesleki ve kültürel içerikli faaliyetlerine zemin oluşturmak ve bu alanda oluşturan bilimsel etkinlikler, yayınlar vb. mesleği destekleyici katılımları duyurmak idealiyle kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Mekatronik Mühendisliği alanında etkin faaliyet göstermek, üyelerinin mesleki işlemlerinde etkin bir ortam oluşturmak için eğitim ve öğretimin her kademesinde; eğitim merkezi, kütüphane, etüt eğitim merkezi, okuma salonu, lokal, araştırma merkezi, bilgisayar ve dil laboratuarı, gençlik merkezi vb. yerler kurmak, işletmek, işlettirmek; gerektiğinde resmi kurum ve kuruluşlar ile aynı amaçlı diğer tüzel kişiliklere devretmek;
 2. Mekatronik ve Mekatronik Mühendisliği alanında akademik çalışmaların, sektörel faaliyetlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak;
 3. Mekatronik ve Mekatronik Mühendisliği alanında çalışmalar yürüten üniversitelerle, yapılacak faaliyetin konusu ile ilgili kurumlarla birlikte veya sadece dernek vasıtası ile kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek; 
 4. Yurt içinde üniversiteler bünyesinde, mekatronik alanında etkinlikler yapılması, akademik çalışmaların yürütülmesi ve mekatronik alanında projeler üretilmesinin teşviki amacıyla, Mekatronik Kulübü kurmak, kurulmasını teşvik etmek, kurulan bu öğrenci kulüpleriyle ortak çalışmalar yürütmek;
 5. Mekatronik alanında yapılmakta olan faaliyetlerin kamuoyuna tanıtılması, değerlendirilmesi, mekatronik sistemlerin yaygınlaştırılması için resmi ve özel kuruluşlarla beraber okullarda ve diğer sivil toplum kuruluşlarında seminerler düzenlemek, basın-yayın ve medya kuruluşları ile görüşmeler yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ortak çalışmalar yürütmek;
 6. Ülkemizde ve yurt dışında uygulanmakta olan mekatronik eğitim programlarını incelemek, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde (Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Teknisyenliği, Mekatronik Sistemler vb. gibi) benzer eğitimlerin ülkemizde geliştirilmesi ve başlatılması çalışmalarına iştirak etmek;
 7. Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, meslek odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak;
 8. Mekatronik alanında Türkçe kaynak ve dokümanın arttırılması için yabancı kaynaklı teknik doküman ve bilgilerin Türkçe’ye çevrilmesi çalışmaları yürütmek, terimler sözlüğü oluşturmak, oluşturulan belgeleri arşivlemek ve kitap haline getirmek;
 9. Mekatronik alanındaki Kurum ve Kuruluşlar arasında, koordinasyon, bilgi transferi ve iş birliğini sağlamak, mekatronik ve robotik sistemlerin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla, resmi ve özel kuruluşlara tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek;
 10. Ülkemizde ve yurt dışında devam etmekte olan mekatronik projelerini incelemek, projelerin devam etmesi sırasında meydana gelecek sorunlar için çözüme yardımcı olmak amacıyla, mekatronik sektörünün problemleri için birlikte çözüm yolları aramak;
 11. Mekatronik alanında ihtiyaç duyulan her türlü teknoloji ve malzemenin, ülkemizde kullanılması ve üretilmesi için yurt içinde ve dışında üniversiteler, resmî ve özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, sektör ile ilgili her türlü yerli üretimi teşvik etmek;
 12. Mekatronik sektörünün gelişmesi amacıyla, mekatronik sistemler politikasının, devlet politikası haline dönüştürülmesi ve devlet teşviki alması için çalışmalar yürütmek;
 13. Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, mesleğin zararına yönelik faaliyetleri önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
 14. Mekatronik Mühendisliği okuyan ve mekatronik alanında çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak, mekatronik alanında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi yardımcı olmak, mekatronik alanında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak;
 15. Mekatronik Mühendisliği için gerekli şartlar sağlandığında oda kurulması için çalışma hazırlamak ve çalışmalara katılmak;
 16. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 17. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 18. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 19. Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
 20. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 22. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 23. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 24. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
 25. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak,
 26. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 27. Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,
 28. Dernek etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,
 29. Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram ve uygulamaların gelişmesine çalışmak,
 30. Dernek, uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşları oluşturmak ve işletmek, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,
 31. Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak,
 32. Dernek üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda Odaların olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak,
 33. Üniversiteler ve sanayi ile iş birliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak,
 34. Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 35. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
 36. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, 
 37. Toplantı, gezi ve sergileri düzenlemek,
 38. Dernek amaçlarını gerçekleştirilmesi için kurulacak ticari işletmenin gelirini arttırmak için eğitim semineri, plan ve proje yapmak ve yaptırmak ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışmalar düzenlemek,
 39. Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, müdahil sıfatıyla davaya katılmak, icra takipleri yapmak ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin etmek;
 40. Bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel toplantıların her türlü giderlerini karşılamak, derneği temsilen katılan üyelerinin yurt içi ve yurt dışı seyahat vs. giderlerini ödemek,
 41. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek, konferans, kurs, seminer gibi faaliyetleri yürütmek,
 42. Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sohbetler, açık hava toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar gibi organizasyonlar düzenlemek.
 43. Araştırma-geliştirme ve inceleme, anket, telif, tercüme ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak, elde edilecek sonuçları gerekli görüldüğü takdirde basın, yayın ve diğer yollarla duyurmak. Sesli, görüntülü ve harici dijital platformlarda mesleki kaynaklar hazırlamak ve hazırlatmak, kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, el ilanları, internet vb. yayınlar yapmak ve basın toplantıları düzenlemek.
 44. Derneğin gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve diğer müesseselere teşvik amaçlı belge, hediye, plaket ve ödüller vermek.
 45. Kanunlara uygun olarak ve ilgili bakanlıktan izin alarak derneğin çalışma konuları çerçevesinde, dış ülkelerde faaliyetler yapmak, yapılan faaliyetlere katılmak. Yurt dışındaki meslektaşlarımızın da yurt içindeki meslektaşlarımız kadar mesleki imkanlardan faydalanması noktasında yardımcı olmak.
 46. Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıktan izin alarak ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak.
 47. Derneğin amacına ulaşmasında akçalı olanakları sağlamak için laboratuvar veya iş atölyeleri kurabilir,işletme açabilir, sandık kurabilir, kooperatif, şirket kurabilir, kurulmuş ya da kurulacak olanlara ortak olabilir. Vakıf kurabilir ya da dernek amacına uygun kurulmuş vakıflara katılabilir.
 48. Her alanda kişi ve kurum olarak yılın Mühendisini belirler, belge ve ödül verir. Bununla ilgili esaslar Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenir.
 49. Dernek üyelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak faydalanabileceği kurum ve kuruluşlar ile dernek üyelerine bu alanlarda olanak ve fırsatlar sağlayacak görüşme ve sözleşmeleri yapar, yapılan anlaşmaları üyelerine duyurur. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak tedbirler alır.
 50. Günün gereksinimlerine uygun yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapar, bu çalışmaları dernek üyeleri ile paylaşır.
 51. Toplumun ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırır, tespit edilen sorunlara mühendislik bakış açısıyla üreteceği çözümleri ilgili kurum ve kuruluşlar, kitle örgütleri, sendikalar ve kamuoyu ile paylaşır.
 52. Dernek; büro hizmetini, gönüllüler veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir.
 53. Dernek, konularında çalışma yapmak üzere kurul ve kollar kurabilir. Kurul ve kolların, yapılanması, çalışma usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergeler ile belirlenir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik ve Üyelik İşlemleri

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5– (1) Fiil ehliyetine sahip bulunan (18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip ve bir mahkeme tarafından hakkında kısıtlılık kararı verilmemiş) ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden Mekatronik Mühendisliği ve Mekatronik Teknisyenliği alanında, Yazılım, Kontrol ve Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Makina Mühendisliği ve Mekatronik, Otomasyon Teknikerleri, Mekatronik ve Robotik vb. konularında deneyim ve hizmetleri olan ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek Üyelikleri

Madde 6- (1) Dernek asıl ve onursal olmak üzere iki çeşit üyeliği vardır.

 1. a) Asıl üyeler, üyeliğe kabulüne şube yönetim kurullarınca karar verilen ve üyeliği Genel Merkez tarafından onaylananlar ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca doğrudan üyeliğe kabul edilen kişilerden oluşur.
 2. b) Onursal üyelik, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış gerçek veya tüzel kişilere Genel Merkez Yönetim Kurulunca takdir edilen üyeliktir.

(2) Asıl üyelere, üyelik sisteminin güçlendirilmesi, üyelerin derneğe katkısının artırılması, üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla ve üyeler arasında eşitsizliğe mahal vermeyecek şekilde tali haklar tanınabilir.
(3) Üyelikler ile ilgili çalışma usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Üyelik Başvurusu ve Üye Kayıt İşlemleri

Madde 7– (1) Derneğin değerlerini, amaçlarını, hedeflerini benimseyen ve fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi üye olmak için başvuruda bulunabilir.

(2) Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. 

(3) Üye başvuru belgesindeki doldurulması zorunlu olarak belirtilen kısımlar başvuran tarafından eksiksiz doldurulur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır, aksi halde başvuru geçersiz sayılır.

(4) Yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları, şube yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun görülen üyelik başvuruları, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde elektronik sistem üzerinden onay için Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusu Genel Merkeze geldiği tarihten itibaren en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine ve ilgili şubeye bildirilir. Üyelik hak ve yükümlülükleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabul karar tarihinde başlar.

(5) Başvuru yapan üye, Genel Merkez onayından sonra asıl üye sıfatını kazanır.

(6) Şube yönetim kurulları, üye kabulünde ilgili kanunlar ve Tüzük açısından sakıncalı görülmeyen üyelerden, alınan başvuru belgelerini şubede muhafaza eder. Şubeler üye olacak kişilerin başvuru belgesinin ve diğer üyelik belgelerinin taranmış halini 15 gün içinde Genel Merkez’e gönderir. Üye başvuru işlemleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

(7) Genel Merkez sisteminde yer alan üye kayıtları esas olup; Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla Şubelerde tutulacak deftere kaydedilir.

(8) Şubeler, Genel Kurul kararı aldıktan sonra kurul sonuçlanıncaya kadar üyelik başvurusu kabul edemezler.

(9) Üyeliğine karar verilenlere Genel Merkez tarafından üyelik numarası verilir.

(10) Yukarıda yazılı olmayan durumlar ve usuller mevzuata aykırı olmamak şartıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

 

Onursal Üye

Madde 8- (1) Onursal üyelik, derneğin vizyonu ve misyonunu üyesi olsun veya olmasın ileriye taşıyan, derneğe önemli ölçüde maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek veya tüzel kişilere Genel Merkez Yönetim Kurulunca takdir edilen üyeliktir. Onursal üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Onursal üye Genel Kurula katılabilir, söz alabilir ancak onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

(2) Dernek genel başkanlarına, görevden ayrıldıktan sonra hizmet süresine bakılmaksızın onursal üyelik verilir.

 

Üyelerin Hak ve Ödevleri
Dernek Üyelerinin Temel Hakları

Madde 9- (1) Derneğin asıl üyeleri; Dernek organlarının teşkili için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanır, şube genel kurulları dışındaki zorunlu organlara, en fazla beş olağan genel kurul dönemi için seçilebilir. Olağanüstü genel kurulla göreve gelen üyeler ve zorunlu organlardaki boşalmalar sebebiyle göreve gelen yedek üyeler için olağan genel kurula kadar geçen süreler beş olağan genel kurul dönemi hesaplamasına dâhil edilmez. Dernek şubelerinin zorunlu organlarında görev yapan üyenin, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilmesi durumunda, şube kurullarında geçirdiği süreler dikkate alınmaz.

(2) Birden fazla şubede üye olunamaz. Üyeler, yazılı oldukları şubenin genel kurulunda seçme seçilme haklarını kullanır.

(3) Üyeler, eşit haklara sahip olup her üyenin bir oy hakkı vardır. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

(4) Üyeler, derneğin misyon ve vizyonuna yönelik faaliyetleri kapsamında yapılan işler hakkında bilgi edinebilirler.

(5) Üyeler, dernek toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılır, düşüncelerini ve dileklerini bildirirler.

(6) Üyeler, şube yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla, dernek üyeliğinden ayrılabilirler.

(7) İkametgâhı veya işyeri adresini değiştiren üyeler, taşındığı yerin adresini, kayıtlı olduğu şube başkanlığına bildirir. Şube başkanlığı, yazılı bildirim üzerine üye kaydının, üyenin gittiği yerin şube başkanlığına aktarılmasını ve Genel Merkeze bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(8) Üyelerin derneğe bildirdikleri adres, telefon ve e-posta adreslerini güncel tutma yükümlülükleri olup bu adreslere yapılan tebligatlar resmi tebligat sayılır.

(9) Üyelerin, Genel Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen kurullarda görev alma, bu kurulların şubelerdeki temsilciliklerini yapmak hak ve yükümlülüğü vardır.

(10) Üyelerin, dernek tarafından şubenin mukim olduğu yerleşim merkezi dışında belirli bir faaliyetle bağlantılı görevlendirilmeleri halinde ve görevin gerektirdiği durumlarda, giderleri dernek tarafından karşılanır.

 

Dernek Üyelerinin Görevleri

Madde 10- (1) Dernek üyelerinin görevleri:

a) Üyelik yıllık aidatı öderler.
b) Derneğin Tüzüğüne, misyonuna, vizyonuna ve stratejik planına uygun olarak her türlü tanıtım, bağış, gelir arttırıcı çalışmalar ile Derneğin amaçları doğrultusundaki diğer çalışmalara katılırlar.
c) Görev aldıkları şube organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılır, kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
ç)Derneğin düzenlediği, görevli ve/veya davetli oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.
d) Derneğin vakar ve önemine yakışır basiret ve özen içinde bulunurlar. Derneğin iş ve işlemlerine dernekle ilintili tüm faaliyetlere ve derneğin üstün yararına sadakat göstererek derneğin maddi ve manevi kişiliği ile bağdaşmayacak hal ve hareketler ile sözlü veya yazılı açıklamalardan kaçınırlar.
e) İlgi alanlarına ve mesleklerine uygun oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılabilirler. Bu çalışmalar hakkında yetkili kurulları bilgilendirirler.
f) Üyeler, yüklendikleri görevleri, Derneğin Tüzük metninin yönergelerini, Genel Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları ve görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

Üyelik Ödentileri

Madde 11- (1) Üye Aidatı: Gerçek ve Tüzel kişilerden yıllık olarak alınır ve kayıt ücreti yoktur. Bu miktarları belirtmeye, artırmaya ve eksiltmeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Üyelerin ödentileri ile ilgili takip görevi Şubelerce yapılır. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’sini yılın her çeyrek döneminin bitiminden sonraki ilk hafta içinde genel merkeze gönderilir.

(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu her yıl aralık ayında bir sonraki yılın üye aidatı belirleme yetkisine sahiptir.

(4) Üyelik aidatı, belirlenen tutar üzerinden aralık ayının son gününe kadar ödenir. Yeniden düzenlenen üyelik ödentileri, takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanır.

 

Üyelik Nakil İşlemleri

Madde 12- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyeliğinin farklı bir şubeye nakil edilmesi hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinin naklini istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin kayıtları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları şube yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez sistem kayıtları ile karşılaştırılmak üzere Genel Merkeze bildirilir. 

(2) Üyelik nakil talebi Genel Merkeze ulaştıktan sonra Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üyelik nakil işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından üyelik nakil başvurusu Genel Merkeze ulaştığı tarihten itibaren en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine ve ilgili şubelere bildirilir.

(4) Kapatılan şubelerde bulunan üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile diğer şubelere nakledilir. 

 

Üyeliğin İptali

Madde 13- (1) Bir üyenin disiplin suçları dışında, başvuru belgesinde yanlış bilgi verdiği, üye yazımı sırasında, ilgili kanunların ve bu Tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiği anlaşılırsa şube başkanlığı durumu Genel Merkeze bildirir.

(2) Genel Merkez, ilgili üyeden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı otuz gün içinde yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli ve yeterli görülmezse Genel Merkez Yönetim Kurulu o üyenin üyeliğinin iptaline karar verir, durumu otuz gün içinde ilgiliye ve şubesine bildirir.

(3) Yargı organlarının kesinleşmiş kararlarına istinaden üyeliği iptal edilenler için de Genel Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 14- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin kayıtları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları şube yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez sistem kayıtları ile karşılaştırılmak üzere Genel Merkeze bildirilir. İşlemin sonucu, Genel Merkez tarafından ilgiliye bildirilmek üzere şube başkanlığına iletilir.

(2) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15- (1) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

 1. Derneğin temel ilkelerine, amaçlarına ve etik kurallarına aykırı hareket etmek,
 2. Kanunlara, Dernek tüzüğüne, Genel Kurul Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak veya bu yönergelerin amacına zarar verici tutum sergilemek,
 3. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 4. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
 5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 7. Derneğin temel ilkelerine, amaçlarına ve etik kurallarına aykırı hareket etmek,
 8. Dernek tüzüğünün disiplin hükümlerinde belirtilen fiilleri gerçekleştirenler,
 9. Derneğin vizyonu ve misyonuna aykırı, saygınlığını zedeleyici tutum ve davranışlara sahip olmak,
 10. Derneğin yetkili organlarından yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokmak,
 11. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda sayılan fiiller ve suçlar ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçlardan iki yıl veya daha fazla süreli olarak hüküm giyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler, devlet aleyhine suç işlediği sabit olanlar, açılacak soruşturma sonucunda adli yargı tarafından haklarında kesinleşmiş hüküm verilenler -affa uğrasalar dahi-
 12. Gerçek kişilerde ölüm, vesayet altına alınma, fiil ehliyetinin kaybedilmesi; tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin tasfiyesi veya iflası hali,

yukarıda sayılan davranışlardan birini veya birkaçını sergileyen kişi veya kişilerin tespiti halinde haklarında rapor tanzim edilir. Şube yetkilileri, üyeler vb. kişilerce tespit edilen ve çıkarılmayı gerektiren hususlar derhal Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir, Genel Merkez Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda aykırı davranan kişi veya kişilerin üyeliklerine son verilir.

(2) Üyeler hakkında çıkarmaya dair disiplin cezaları; Genel Yönetim Kurulu’nun, doğrudan doğruya ya da üyenin bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, alacağı sevk kararı ile Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. Çıkarma cezası alan üyelerin Genel Kurul’a itiraz hakları mevcuttur.

(3) Disiplin Kurulu’nun teklifi üzerine Yönetim kurulunun vermiş olduğu üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itiraz ilk olağan Genel Kurul Gündemi’ne alınır. Genel Kurulun bu hususta vereceği karar kesindir.

(4) Üyelikten çıkarılma kararları kesinleştikten sonra Genel Merkezce tüm Şubelere duyurulur.

(5) Düşme, ilişik kesme, çıkma ve çıkarılma kararları üye kayıt defterine işlenir, derneğin hiçbir şubesine tekrar üyelik başvurusunda bulunamaz ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

(6) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve giriş ve yıllık aidatları geri isteyemezler. Birikmiş aidat borçlarını ödemeleri zorunludur. Bununla birlikte, Dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti, bir tutanakla iade eder. Aksi halde, yasal yola müracaatla, tahsil ve teslimi sağlanır. 


Dernek Üyeliğinde Yer Şartı

Madde 16- (1) Şube üyelikleri şu şekildedir:

Gerçek kişiler;
a) Öğrenimi devam eden ilde veya ikametgâhının bulunduğu ildeki şubelere üye olabilir;
b) Bir şubenin sınırındaki illerde ikamet eden veya öğrenimi devam eden kişiler, bulunduğu ilde dernek şubesi yoksa, sınırındaki ilde bulunan şubeye üye olabilir,

Tüzel kişiler;
a) İşyerinin bulunduğu ildeki şubelere üye olabilir;
b) Bir şubenin sınırındaki illerde işyerinin bulunması halinde, bulunduğu ilde dernek şubesi yoksa, sınırındaki ilde bulunan şubeye üye olabilir,

(2) Hiçbir şart aranmaksızın tüm gerçek ve tüzel kişiler, Genel Merkezin bulunduğu ildeki şubeye üye olabilir.

 

Derneğe Üye Yazımında Tüzüğe Aykırı Davrananlar

Madde 17- (1) Üye yazımlarında, başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını usulsüz olarak silenler, üyeleri kendi istekleri dışında ayrılmış gösterenler ve üyelik yazımında mevzuata aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin soruşturması yapılır. 

(2) Yukarıda yazılan suçları işlediği disiplin soruşturması sonucu saptanan üyeler ve personel hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet savcılığına suç  duyurusunda bulunulur. 

 

Derneğe Üye Yazım Usulü

Madde 18- (1) Üyelik için başvuru, itiraz, üye yazım kuralları, kriterleri, işleyişi ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği iç mevzuatla düzenlenir.

 

Delege Seçme ve Seçilme

Madde 19- (1) Derneğin genel kurul delegelikleri aşağıdaki şekildedir:

 1. Şube Genel Kurul Delegeleri:
  a) Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
 2. Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri:
  a) Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, önceki genel başkanlar, şube başkanları, şube genel kurullarında seçilen delegeler, Genel Merkez Genel Kurul delegelerini oluşturur.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantı delegeleri, son Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olan ve statüsü devam eden delegelerdir.

 

Dernekte Gönüllü Olma

Madde 20- (1) Dernek gönüllüsü, zaman ayırarak fikri ve bedeni çalışmaları ile derneğin faaliyetlerine maddi çıkar gözetmeksizin katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişidir.

(2) Dernek gönüllülüğü dil, din, politik görüş, etnik veya sosyal köken ve cinsiyet ayrımı olmaksızın herkese açıktır.

(3) Gönüllülük başvuru kabul, kayıt, görevlendirme, oryantasyon, eğitim ve değerlendirme sistemini Genel Merkez oluşturur ve işletir.

(4) Gönüllülerin haklarına, sorumluluklarına, yetkilerine ve korunmasına ilişkin esaslar Genel Merkezce düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Yapı ve Kurumsal Yapı Birimleri


Kurumsal Yapı

Madde 21- (1) Derneğin kurumsal yapısı; bu Tüzük ile görev ve yetkileri belirlenen, derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk olarak işleyişini yürüten birimlerden oluşur. Kurumsal yapı; Genel Merkez, Şube, İl ve Üniversite temsilciliklerinden oluşur.

(2) Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

(3) Kurumsal yapı birimleri ve organlarının görev, sorumluluk, performans ölçütleri, kuruluş ve çalışma usulleri Genel Merkezce belirlenir.

 

Dernek Organları

Madde 22- (1)Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel Merkez Organları

 1. Dernek Genel Kurulu
 2. Genel Yönetim Kurulu
 3. Genel Denetim Kurulu
 4. Yüksek Disiplin Kurulu 
  

Şube Organları

 1. Şube Genel Kurulu,
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu
  

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Merkez Olağan Genel Kurulu

Madde 23- (1) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. 

(2) Genel Merkez Genel Kurulu her üç yılda bir Ağustos ayı içinde olağan olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(3) Genel kurul, yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıya bir önceki Genel Merkez Olağan Genel Kurulu delegelik statüsü devam eden delegeler katılır.

(4) Genel Kurul; Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri, önceki genel başkanlar, şube başkanları ile şube genel kurullarında bu Tüzüğe uygun olarak seçilen Genel Merkez Genel Kurul delegelerinden oluşur.

(5) Genel Merkez Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri ile adları Genel Merkeze şubelerce önceden bildirilen delege sayısı toplamının salt çoğunluğudur.

(6) Birinci toplantıda yeterli sayı oluşmadığı takdirde ikinci toplantı, yetersayı aranmaksızın katılan delegeler ile açılır ve Genel Merkez Genel Kurulu çalışmalarına başlar. Ancak katılan delege sayısı Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

(6) Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(7) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu 

Madde 24- (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedekleri ile birlikte üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, sulh hukuk hakimi üyelerden birinin istemi üzerine üç Genel Kurul üyesini, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(2) Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurulunda seçme ve seçilme hakkına sahip delegelerin beşte birinin, on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları yazılı başvuru üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. On beş günlük süre ilk ihtarın Genel Merkeze ulaştığı gün başlayıp on beşinci günün sonunda sona erer. Gündem, olağanüstü toplantı çağrısı yapanlarca düzenlenir.

(3) Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı, olağan Genel Merkez Genel Kurulu toplantısındaki usul ve ilkelere göre yapılır.

(4) Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantıyı gerektiren konular görüşülür, ayrıca gündeme madde eklenemez.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Çağrı Usulü

Madde 25- (1) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

(3) Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Merkez Genel Kurulu Toplantı İlkeleri

Madde 26- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2)Genel Merkez Genel Kuruluna, Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki üyeler katılabilir. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(5) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

(6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

(7) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(8) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

(9) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(10) Genel Başkanlığa, toplantıya katılan delegelerin en az beşte birinin divan başkanlığına vereceği yazılı önergeyle aday olunur.

(11) Zorunlu organların ve Genel Kurulca seçilen ihtiyari organların seçimi blok liste ile yapılır. Genel Başkan adayının belirlediği, zorunlu ve ihtiyari organlarda yer alan asıl ve yedek üyeler blok listede ayrı ayrı sıralanır. Delegeler tarafından oy pusulası üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

(12) Seçim toplantısında aday listeleri adına sadece bir kişi, program ve tanıtım konuşması yapabilir. Bu konuşmalar 40 dakikayı geçmemek üzere yapılır.

(13) Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

(14) Bu Tüzükte belirtilen Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ilkeleri, Genel Merkez Genel Kurulu çağrı yöntemleri ve Genel Merkez Genel Kurulu toplantı ilkeleri şube genel kurullarında da uygulanır. Ancak şube genel kurulu çağrısı için gerekli ilanın, toplantı tarihinden en az on beş gün önce yerel ya da ulusal bir gazetede ve/veya kurumsal internet sitesinde yayınlanması yeterlidir.

 

Genel Merkez Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 27- (1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 18. Derneğin benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşlara katılması, kurucu olarak katılması veya ayrılması, katılım payları ve ödeme konuları için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 19. Genel Merkez Yönetim Kurulunun yaptığı derneğin, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönündeki önerilerin karara bağlanması,
 20. Derneğin şubelerinin kapatılmasının kararlaştırılması ve kapatılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Merkez Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 28- (1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 29- (1) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 30- (1) Yönetim kurulu 9 (dokuz) asıl ve 9 (dokuz) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

(2) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

(3) Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.    

(4) Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 31- (1) Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, 
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya veya kapatmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Yasalara uygun biçimde Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri uygulayarak dernek çalışmalarını yürütmek. 
 14. Üye ödentileri ve aidatlarını gerekli görüldüğünde artırmak ve eksiltmek,
 15. Gerekli gördüğü konular ücretli personel tutmak, işe almak, işine son vermek, 
 16. Dernek müdürünü atamak, müdürün görevlerini temsil, imza ve harcama konuları ile diğer konulardaki yetkilerini belirlemek,
 17. Gerekli durumlarda Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak. Genelgeler için Genel Başkana yetki vermek, 
 18. Yüksek İstişare Kurulu üyelerini Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirme veya görevine son verme, 
 19. Şubelerin çalışmalarını yetkili Yönetim Kurulu görevlileri ile ya da Dernek üyeleri arasından görevlendireceği uzmanlara denetletmek. 
 20. Şube Yönetim Kurullarına belli konularda görev vermek. 
 21. Yazılı uyarılara karşın Tüzüğe ve Yasalara aykırı işlem ve davranışlarını sürdüren Şube Yönetim ve Denetim  Kurulu Üyelerinin Başkan ve üyeleri birlikte ya da ayrı ayrı hakkında soruşturma kararı vermek. 
 22. Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,
 23. Dernek adına şubelerden de gelen ödül ve armağan talep ve önerileri hakkında karar vermek. Ödül ve armağanların kimlere, niçin ve nasıl verileceğini Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararları ile düzenlemek
 
 

Ortak Hükümler

(1) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste iki toplantıya ya da özürlü de olsa bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların azami dört tanesine katılmadıkları taktirde kurullarından herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın ayrılmış sayılırlar. Ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

(2) Dernek üyeleri, dernek adına ya da dernek adı kullanılarak, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın basın bildirileri yayınlayamaz, basına demeç veremezler.

Danışma Kurulu

(1) Danışma Kurulu, Derneğin amaçları ve tüzüğü doğrultusunda dernek organlarına yol gösterici değerlendirmeler yapar, öneriler geliştirir.

(2) Danışma Kurulu oluşturulmasına karar vermeye ve atama yapmaya salt çoğunluk ile yönetim kurulu yetkilidir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin derneğe hiçbir şekilde aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak danışma kurulu üyeleri dilerlerse derneğe bağışta bulunabilirler.

 

Komisyonlar

(1) Derneğin faaliyet ve ilgi alanında bulunan tüm konularda en az üç üye olacak şekilde ve komisyon içerisinde bulunan üye sayısı tek sayı olacak şekilde komisyonlar kurulabilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerek, derneğe yardım edici toplantı ve çalışmalar yaparlar. Bu yolla kurumun işleyişi, daha katılımcı hale getirilir. Bu çalışma sonuçları Yönetim Kurulu’na verilir. Çalışmalar gerekirse Yönetim Kurulu ile birlikte de yürütülebilir. Çalışma süreleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Her komisyonun sorumluluğu, yönetim kurulu başkanı tarafından bir yönetim kurulu üyesine verilir. Komisyon oluşturulmasına karar vermeye ve atama yapmaya salt çoğunluk ile yönetim kurulu yetkilidir.

 

Direktörlük

(1) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere geçici veya sürekli olmak üzere direktörlük kurulabilir. Direktörlük verilmesinde karar vermeye ve atama yapmaya salt çoğunluk ile yönetim kurulu yetkilidir.

 

Yüksek İstişare Kurulu (YİK)

(1) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Derneğin amaçları ve tüzüğü doğrultusunda meslek hakkında hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin kazanımlarından yararlanabilmek amacıyla yönetim kuruluna yol gösterici değerlendirmeler yapar, görüş ve tavsiyelerini bildirir,

(2) Yüksek istişare Kurulu oluşturulmasına karar vermeye ve atama yapmaya salt çoğunluk ile yönetim kurulu yetkilidir.

(3) Yüksek istişare Kurulu, 6 (altı) ayda bir defa üye çoğunluğu ile toplanır,

(4) Kurulun üye sayısı; dernek yönetim kurulu asil üye sayısından az ve dernek yönetim kurulu asil üye sayısının iki katından fazla olamaz. Üye sayısını belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Genel Merkez Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 32- (1) Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

(2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Genel Merkez Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 33- (1) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

(3) Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. 

(4) Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla denetlenmesini istediği şube ile Genel Merkez Denetim Kuruluna doğrudan yapılan başvurular ve Şube Denetim Kurulu sonuçlarını değerlendirerek aldığı kararlar doğrultusunda gerekli görülen şubelerin tüm uygulama, işlem, kayıt ve hesaplarını denetler. Şube Denetim Kurullarının toplanmasını talep edebilir.

(5) Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek genel merkezi, iktisadi işletmesi ve şube yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi veya genel merkeze, iktisadi işletmeye, şubelere yönetim yerleri, bağlı üniteler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesini talep edebilir.

(6) Derneğin varlığını tehlikeye atacak veya maddi manevi büyük zararlar verecek durumların tespiti halinde Kurul Başkanı Genel Başkan’dan Genel Yönetim Kurulunu bir hafta içinde toplantıya çağırmasını talep ederek kurulca hazırlanan raporun gereğinin yapılmasını ister.

(7) Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Şube Denetleme Kurullarının çalışma esaslarına ait ayrıntılar ve tüzükte yer almayan bütün hususlar yukarıda yer alan tüzük maddelerine ve mevcut mevzuata uygun olmak kaydıyla, Genel Denetleme Kurulunun teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Denetim Kurulları Çalışma Yönergesi’nde belirtilir ve uygulanır.

 

Yüksek Disiplin Kurulu’nun Kuruluşu Ve Görevi 

Madde 34-  (1) Genel kurul tarafından seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul sonuçlarının kesinleşmesinden başlayarak yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp Başkan’ını, Başkan Yardımcısı’nı ve Yazmanını seçer. 

(2) Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin dernek üyesi olması yeterlidir.

(3) Genel Yönetim Kurulu’ndan gelen Disiplin dosyaları ile ilgili gerekli soruşturma, ifade alma, tanık  dinleme, kanıtları inceleme işlemleri Yüksek Disiplin Kurulunca yapılır. İlgili üyenin yazılı savunmalarının alınması şarttır. 

(4) Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere yapılacak ilk toplantıda sırasıyla yedekteki üye çağırılır. Üye 3 (üç) gün içinde yazılı yanıt vermemesi durumunda görevi kabul etmemiş sayılır. Boşalan üye  Başkanlık ise yeni üye göreve geldikten sonra başkanlık seçimi yapılır. 

Yedeklerin çağrılmasına rağmen üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Dernek bir ay içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tamamının seçimi için Olağanüstü Genel Kurulu toplar.  

 

Yüksek Disiplin Kurulu’nun Görevi

Madde 35- (1) Genel Yönetim Kurulunca hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen üye hakkında disiplin kovuşturması yaparak, karar verir.

(2) Kanun, Tüzük ve yönetmelikle verilen yetkileri kullanır, 

(3) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı üzerine üyenin yazılı ve sözlü savunmasını alarak ya da gerekli gördüğü diğer delilleri toplayarak dosya hakkında karar verir. Yüksek Disiplin Kurulunun Uyarma ve Kınama kararları kesindir. Kurul aldığı kararları uygulanması için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletir. 

(4) Yüksek Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.  

(5) Tüzüğün seçilme yeterliliği ve sürelerine ilişkin hükümleri Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır. 

 

Yüksek Disiplin Kurulu’nun Toplantı Yöntemi 

Madde 36- (1) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine, salt çoğunluk ile toplanıp, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu’nun çalışmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazışmaların yerine ulaşmasına öncelik verir. 

(2) Başkanın bulunmadığı toplantılara, başkan yardımcısı, onunda bulunmadığı toplantılara yaşça en büyük üye başkanlık eder. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. 

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nun sevk tarihinden itibaren, ivedilikle savunmaları ve diğer delilleri toplayarak soruşturmayı tamamlar. Soruşturmanın tamamlanması 60 (altmış) günü geçemez. Soruşturması tamamlanan dosya, karar verilmek üzere işleme alınır ve karar aşamasına  geçilir. Yüksek Disiplin Kurulu, dosyanın sevk tarihinden itibaren en geç 100 (yüz) gün içinde gerekçeli olarak karar verir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI 

Disiplin Cezaları ve Türleri

Madde 37- (1) Disiplin cezaları türü ve nedenleri şunlardır:

  1. Uyarma: Üyenin dernek tüzüğüne uygun davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.
   Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır;
   a) Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınmak
   b) Dernek çalışmalarını aksatmak ve görevlilerin çalışma koşullarını bozmak.
  2. Kınama: Dernek tüzüğüne aykırı kusurlu davranışın üyeye bildirilmesidir.
   Kınama cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır
   a) Görevini kasıtlı şekilde aksatmak ve yerine getirmemek.
   b) Dernek üyeliğinin saygınlığı ve onuruyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
   c) Derneğe ait araç ve gereçlerini kötüye kullanmak, Dernek mallarına zarar vermek.
   d) Dernek çalışma yerleriyle araç ve gereçlerini kişisel işlerinde kullanmak.
  3. Kesin Çıkarma: Üyelikten kesin çıkarma cezasını gerektirecek eylem ve faaliyetler şunlardır;
   a) Derneğin bilgi ve belgelerini görevi dışında dışarı çıkarmak veya başkalarına vermek.
   b) Dernek Tüzüğünün kuruluş nedenine, dernek kararlarına aykırı davranmak,
   c) Derneğe, yöneticilerine, temsilcilerine, organlarına ve üyelerine karşı sözlü ya da yazılı olarak hakaret etmek, iftira atmak ve karalamak.
   d) Derneğe, yöneticilerine, temsilcilerine, organlarına ve üyelerine karşı fiili saldırıda bulunmak.
   e) Genel ahlak kurallarını açıkça çiğnemek.
   f) Dernekteki yetki ve görevlerini, bilerek, kasıtlı olarak, Tüzükteki hükümlere aykırı olarak kullanmak suretiyle, Derneğe maddi veya manevi, telafisi zor ya da mümkün olmayan zarar vermek.
   g) Derneğin amacına aykırı amaç güden kuruluşlara üye olmak ya da onlarla birlikte çalışmak.
   h) Gerçek olmayan belge düzenlemek veya gerçek dışı oy, karar veya işleme katılmak.
   i) Dernek organlarının seçimlerine ilişkin hükümlere aykırı davranmak.
   Üyelikten kesin olarak çıkarılanlar yeniden üyeliğe alınmaz.
 1. Uyarma, kınama cezası verilenlerin cezaları kesinleşmesinden veya cezanın tamamlanmasından sonraki beş yıl içinde başkaca disiplin suçu işlemezse beş yılın sonunda bütün sonuçları ile ortadan kalkar.
 2. Disiplin cezalarının uygulanma şekli bir Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Savunma ve İtiraz Hakkı

Madde 38- (1) Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnat olunan hususun üyeye açıkça ve  yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre  tanınması zorunludur. 

(2) Disiplin Kurulu kararları ilgililere tebliğ edilir.  

(3) Yüksek Disiplin Kurulu’nun itiraz yolu açık olan kararlarına karşı Genel Yönetim Kurulu yoluyla Genel Kurula itiraz edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Şubeler 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu ve Tanımı

Madde 39- (1) Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

(2) Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

(3) Çalışmalarını Genel Merkeze bağlı olarak sürdürür. 

(4) Kapatma yetkisi; ilgili yerel mahkemeye, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve teklifi ile Dernek Genel Kuruluna veya Fesih gündemi ile toplanan Şube Genel Kuruluna aittir. 

(5) Yurt içinde ve dışında açılan şubeler, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı olmadan federasyona veya konfederasyona üye olamazlar, platformlara, girişimlere, hareket ve benzeri amaç birlikteliklerine üye olması, çalışmalara katılması için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı gerekir. 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 40- (1) Şubenin organları, Şube Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu’dur.

(2) Şube Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

(3) Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 41- (1) Şube Genel Kurulları Şubeye kayıtlı üyelerin tamamından oluşur.

(2) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

(3) Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

(4) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Aksi halde Şube, Genel Kurulda temsil edilemez.

(5) Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 

(6) Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

(7) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

(8) Şube Genel Kurulları, Genel Merkez Genel Kurulu kurallarına uygun yöntemle yapılır.

(9) İşbu Tüzüğün toplantılara çağrı, görüşme, karar yeter sayıları ve yöntemlerine ilişkin maddeleri kıyasen uygulanır. 

Şube Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 42- Şube Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) Şube Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek, 

(2) Şube Yönetim Kurulunun, derneğin gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında vereceği hesapları incelemek, Şube Denetim Kurulu raporunu görüşmek ve Şube Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nu ibra etmek,  

(3) Gelecek çalışma dönemi bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak, 

(4) Yasalarda ve Tüzükte Şube Genel Kurulunca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilke kararları almak, 

(5) Şube Başkanları doğal delegedir. 30 (otuz) üyeye kadar üyesi bulunan şubeler sadece Başkan tarafından temsil edilir. 

Şube Kurulları

6.5.1.Yönetim Kurulu

Madde 43- (1) Şube Yönetim Kurulu; dokuz asıl dokuz yedek üyeden oluşur.

(2) Şube Yönetimi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur. 

(3) Şube Yönetim Kurulu üyeleri için, Tüzüğün seçilme yeterliliği ve seçim dönemine ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. 

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 44- (1) Şube Merkez Yönetim kurulu, Tüzükte belirtilen ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şubenin tüm iş ve işlemlerini amacına uygun olarak yürütür. 

(2) Şube faaliyetlerine ilişkin dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir:

 1. Şubeler Eylül ayının 2. Pazar gününe kadar yıllık faaliyet planlarını Genel Merkez onayına sunar. 
 2. Şubeler Eylül ayının 2. Pazar gününe kadar Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarının faaliyet planlarını, Ocak ayının 2. Pazar gününe kadar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının faaliyet planlarını Genel Merkez onayına sunar. 
 3. Şubeler Genel Merkez tarafından talep edilmesi durumunda gelecek ay için minimum 1 aylık faaliyet planlarını onaya sunar ve ay sonunda yapılan çalışmalara dair de aylık faaliyet raporlarının istenilen formatta olmasına ve periyodik olarak doldurulmasına özen gösterir.
 4. Dernek faaliyet takvimi Genel Merkez tarafından oluşturularak şubelerin bilgisine sunulur. Dernek faaliyet planında yapılacak gün, saat ve yer değişiklikleri veya etkinlik iptalleri Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir.
 5.  Şube kurul, kol, komisyon, birim ve çalışma gruplarında yapılacak mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, kurslar, seminerler, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, sohbetler, açık hava toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, organizasyonlar, geziler, bilim fuarları, çalıştay, gençlik kurultayları, yarışmalar vb. planlanan etkinlik detayları minimum otuz gün öncesinde Genel Merkez onayına sunulacaktır.
 6. 150 katılımcıdan fazla olması planlanan faaliyetler, Genel Merkez tarafından belirlenen şubelerin ev sahipliğinde gerçekleştirilebilir.
 7. Şubeler şehir dışında yapacağı etkinliklerde Genel Merkez onayı almalıdır.
 8. Genel Merkez izni ve bilgisi dışında devlet kurumları ve sektördeki üst düzey kurum, kuruluş ve kişilere ziyaret gerçekleştirilemez. Ziyaret izni alınmadan yapılan görüşmeleri gerçekleştiren görevliler Genel Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
 9. Genel Merkez izni ile devlet kurumları ve sektördeki üst düzey kurum, kuruluş ve kişilere yapılacak ziyaret sonuçları rapor halinde Genel Merkeze sunulur.

(3) Genel Merkezce onaylanmamış, Genel Merkeze rapor edilmemiş iş ve işlemleri yapan Şubeler ve şubelerdeki ilgili görevliler, Genel Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

(4)Mekatronik Mühendisleri Derneği’nin temel ilkeleri ve esasları gereği üstlenilen görevler hususunda örnek olur, üyelerine yol gösterir, onlara bilgi verir ve verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını denetler. Derneğe ve Dernek üyelerine yönelik hak ihlâllerine karşı Derneğin ve üyelerinin savunulması, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunulması için Genel Merkeze bilgi verir. 

(5) Şubenin kullanımında olan dernek mallarını idare eder ve dernek Genel Merkezine bilgi verir. Dernek mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlayarak şube genel kuruluna hesap verir ve bütçeyi hazırlayıp Şube Genel Kurulu’nun onayına sunar. 

(6) Şube Genel kurul gündemini hazırlar, genel kurul hazırlıklarını tamamlar, Genel Kurula sunulacak çalışma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe taslağını hazırlar. 

(7) Şubeler herhangi bir bağış kabul edemez. Dernek adına bağış toplama yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

(8) Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna ait olup, şubelerin, Dernek adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek ve kaldırmak konularındaki taleplerini Genel Merkez Yönetim Kurulunda karar verilmek üzere Dernek Genel Merkezine bildirir. 

(9) Genel Merkez ve şubeler burs verebilir. Şube kurullarının ve Burs Komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları burs için başvuramaz. Burs verilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Merkezce belirlenir. 

(10) Üyelik başvurularını, şube görüşünü de ekleyerek dernek Genel Merkezine 15 (on beş) gün içerisinde iletir, dernek Genel Merkezince üyeliğine karar verilenleri üye defterine kaydederek, üyelik sorumluluklarını takip eder. 

(11) Üye istifalarını, üye nakil taleplerini Genel Merkeze iletir. 

(12) Genel Başkan görevlendirmelerini, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Kurulları ve Şube Genel kurul kararlarını yerine getirir. 

(13) Şubenin ücretli çalışanlarının özlük işlerini düzenler. 

(14) İç yönetime ait bütün işleri görev paylaşımı ile gerçekleştirir. 

(15) Şube Denetim Kurulu raporlarının gereğini yapar.

(16) Tüzükte kurulması zorunlu kurulları kurar, harici kol, komisyon, birim ve çalışma gruplarını Genel Merkezden onay alarak kurar, kurul, kol, komisyon, birim ve çalışma gruplarının yapacakları toplantıları takip eder, önerileri hakkında değerlendirme yaparak karar alır.

(17) Şubenin çalışmaları hakkında, Tüzüğe ve Genel Merkez kararlarına uygun olarak ilke kararları alır, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirler, açıklamalarda bulunur ve bu konularda Şube Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılar,  

(18) Şube içi demokrasiyi geliştirmek, dayanışma ve disiplini güçlendirmek, çalışmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleştirmek için görüş almak üzere şube üyeleri ile 3 (üç) ayda bir toplantılar yapabilir, Genel Merkez tarafından düzenlenmesi talep edilen eşgüdüm toplantılarını düzenler, düzenlenen toplantılara eksiksiz katılımı sağlar. 

(19) Şube üyelerine birikimleri doğrultusunda gerektiğinde görev verir, sonuçlarını takip eder. 

(20) Tüzüğe ve Yasalara aykırı işlem ve davranışlarını yazılı uyarılara rağmen düzeltmeyen şube üyeleri hakkında soruşturma kararı verir, yapılan soruşturma sonunda kovuşturma kararı verilen dosyaları Genel Merkez Disiplin Kurulu’na sevk eder.

(21) Genel Merkez yayın organlarının dağıtılması ve yaygınlaştırılması konularında girişimlerde bulunur. 

(22) Tüzük ve Genel Merkez kararlarını uygulayarak şube çalışmalarını yürütür. 

(23) Şube Genel Kurul sonuçlarını ve Şube Yönetim Kurulu görev dağılımını yasal süresi içerisinde ilgili yetkili kuruma bildirir. 

Şube Başkanı

Madde 45 – (1) Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy çokluğuyla seçilir. 

(2) Şube Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan görev süresi için yönetim kurulu içinden 10 gün içinde başkanlık seçimi yapılır. 

Görevleri

Madde 46 – (1) Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile verilen görevleri yerine getirir. 

(2) Tüzük ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla kendisine verilen yetkileri kullanır.

(3) Derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesini, Genel Merkez çalışmalarının şubesinde hayata geçirilmesini sağlar. 

Şube Denetleme Kurulu

Madde 47- (1) Şube Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

(2) Şube Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Şube Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 48- (1) Şubenin akçalı ve idari işlerini denetleyerek yılda iki kez Şube Yönetim Kurulu’na ve Genel Denetim Kurulu’na gözlem raporu verir.

(2) Şube Denetleme kurulu, Genel Başkan’ın, Genel Denetim Kurulunun, Şube Başkanının, Şube denetleme kurulu başkanının doğrudan doğruya veya üyelerinden birisinin talebi ile şube denetleme kurulu başkanın çağrısı ile toplantı yapar.  

(3) Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan denetleme sonuçları ile Şube Denetleme Kurulunca yapılan İç Denetim Raporlarını denetimi takip eden bir hafta içinde Genel Merkez Denetleme Kuruluna yazılı olarak gönderir. 

(4) Şube Denetleme Kurulu hazırlayacağı raporla, kusurlu bulduğu üye hakkında mali sorumluluk kapsamında kusurun karşılığı olan zararın tahsil edilmesi için öneride bulunabilir. Bu öneri derhal ekleriyle birlikte Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen karar şube başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

(5) Genel Merkez Denetim Kurulu’nun şube için geçerli olan hükümleri kıyasen uygulanır.

Şubelerin Kapatılması

Madde 49- (1) Dernek Genel Merkez Genel Kurulu dernek şubelerini kapatma yetkisine sahiptir.

(2) Şube Genel Kurulu fesih gündemi ile toplanarak şube kapatma kararı alabilir.

Temsilcilik Açma

Madde 50- (1) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Gelir Gider ve Defterler

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 51 – (1) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 1. Üye Aidatı: Gerçek ve Tüzel kişilerden yıllık olarak alınır ve kayıt ücreti yoktur. Bu miktarları belirtmeye, artırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Onursal üyelerin Derneğe hiçbir şekilde aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak onursal üyeler dilerlerse Derneğe bağışta bulunabilirler.
 9. Dernekçe düzenlenen veya katılınmış olan ulusal veya uluslararası fuar ve sergilerden elde edilecek gelirler,
 10. Danışmanlık, bilirkişilik, proje ortaklıkları ulusal ve uluslararası projeler vb. hizmetlerden elde edilecek gelirler.
 11. Diğer gelirler.        

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde 52 – (1) Defter tutma esasları;

 1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
 2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
 3. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 4. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

(1) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

(1) Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
   b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
   c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
   d. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
   e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
   f. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
   Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 
 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  a. (a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  b. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

(1) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

(1) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 53: (1) Gelir ve gider belgeleri;

 1. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
 3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
 4. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

(1) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

(1) Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

(2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

(1) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 54- (1) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 55- (1) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
 2. Taşınmazların Bildirilmesi:Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: 
  a. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
  b. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 4. Değişikliklerin Bildirilmesi:
  a. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  b. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 56- (1) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 57 – (1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 58 – (1) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

(2) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 59 – (1) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

(2) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

(1) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mekatronik Mühendisleri Derneği” ibaresi kullanılır. 

(2) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

(3) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(4) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

(5) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

Hüküm Eksikliği

Madde 60– (1) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Derneğin Kurucuları

Madde 61:

Dernek aşağıda adı ve soyadı belirtilen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

Ömer Yasin Adıgüzel

Hakan Başargan

Hatice Pınar Ünal

Zekeriya Polat

Prof.Dr. Şahin Yıldırım

Prof.Dr. Nihat Akkuş

Sabri Yıldız

Muhammed Ali Akbal

Fatih Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Yönetim Kurulu Saymanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 61 (altmış bir) maddeden ibarettir.

Close Search Window