Genel|

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Mekatronik Mühendisleri Derneği olarak Genel Başkanımız Sn. Ömer Yasin Adıgüzel’in 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na İmza Yetkisi Probleminin giderilmesi için vermiş olduğu 30/04/2019 tarihli dilekçesi başlayan süreç 2023 yılına gireceğimiz son günde çözüme kavuştu. 28 Mart 2023 tarihi itibari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SGM: 2023/1 numaralı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğinde değişiklik yapılması resmi gazetede yayınlandı.

Bakanlığa başvuruda bulunarak gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir. İlgili Bakanlık talebimize istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Makine Mühendisleri Odasından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından konuya ilişkin görüş talebinde bulunmuştur. Uzun süreçler sonrasında 31 Aralık 2022 tarihinde Mekatronik Mühendisleri Derneği’nin başlattığı ve meslektaşlarımızın destekleri ile Mekatronik Mühendisleri artık Asansör Avan Projelerinde İmza Yetkisine sahiptir.

Bugüne kadar bu yolda bizimle yol yürüyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yılın son gününde 20230328 numaralı Resmi Gazetede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SGM: 2023/1 numaralı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliği yayınlandı.

Resmi gazeteyi incelemek için tıklayınız.

TEBLİĞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ(SGM: 2017/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SGM: 2023/1) 

MADDE 1- 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa,
c) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci ve 508 inci maddelerine,”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” ibaresi “elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” şeklinde; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,” ibaresi “elektrik mühendisi veya elektronik mühendisi ya da elektrik-elektronik mühendisi veyahut elektronik ve haberleşme mühendisi ile makine mühendisi veya mekatronik mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4703” ibaresi “7223” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

SGM: 2017/18 nolu tebliğ 4. maddesi aşağıdaki gibidir;

SGM: 2017/18 Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

MADDE 4

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

b) Asansör avan projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makina dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kullanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi amacıyla elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan projeyi,

c) Asansör uygulama projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan ve elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müştereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,

İmza yetkisi hakkında daha önce yapılan canlı yayını izlemek için tıklayınız.

Comments are closed.

Close Search Window